Partnerzy


adr_150.jpg  
tl_logo_150.jpg  
  
       logo_polonez20.jpg  
 
   
 
Drukuj
tjr_logo.jpg
zaprasza na 

KURSY ADR DLA KIEROWCÓW

w grupach 4 osobowych z indywidualnym tokiem nauczania


TERMINY SZKOLEŃ PODSTAWOWYCH:
 
  17-20    marzec 2016r.
 
16-19 czerwiec 2016r.
   8-11 wrzesień 2016r.
     1-4  grudzień  2016r.
  

lub 4 dni wg uzgodnień z Zleceniodawcami, z min. 14-to dniowym wyprzedzeniem.

UWAGA! W sprawie dodatkowych szkoleń specjalistycznych (przewóz towarów niebezpiecznych w cysternach, przewóz t.n. klasy 1 i 7) prosimy o kontakt z w/w wyprzedzeniem.

ADRESACI:                                                                                                                                                              
Kierowcy przewożący towary niebezpieczne i spedytorzy (warunek: ukończone 21 lat oraz spełnianie wymagań określonych w przepisach prawa o ruchu drogowym i o transporcie drogowym w stosunku do kierowców wykonujących przewóz drogowy)  -  w grupach 4 osobowych (indywidualny tok nauczania).

CEL I ZAKRES:
Uzyskanie wiedzy w zakresie przepisów Umowy Europejskiej ADR 2015 - 2017 i przepisów krajowych oraz praktyczne posługiwanie się tą wiedzą pod kątem egzaminu państwowego na międzynarodowe uprawnienia do przewozu towarów niebezpiecznych

PROWADZĄCY:                                                                                                                                                         Doradcy ADR z wieloletnim doświadczeniem dydaktycznym

MIEJSCE:                                                                                                                                                                     
GORZÓW - TJR Eurocentrum Szkoleń i Badań, ul. 9 Maja 60 lok. 8
lub u Zleceniodawcy 
 

CZAS SZKOLENIA PODSTAWOWEGO:    4 dni (min. 25 godz.) uzgodnione z Zleceniodawcą ,
lub od godz. 17.00 w czwartek – do godz. 15.00 w niedzielę, wraz z egzaminem państwowym
(min.25 godz.)

KOSZT:                                                                                                                                                                           Koszt udziału w szkoleniu podstawowym dla 4 osób650 zł/os. (dla 3 osób - 850zł/os ; dla 2 osób - 1250zł/os i dla 1 osoby - 2450zł). Wpłaty przelewem 14 dni przed terminem szkolenia lub gotówką w dniu rozpoczęcia szkolenia.  W cenie zapewniamy materiały szkoleniowe, kawę, herbatę oraz egzamin państwowy.  Opłata dodatkowa za wydanie zaświadczenia ADR przez Urząd Marszałkowski w Zielonej Górze wynosi  50 zł/os. Uczestnicy po zdanym egzaminie otrzymają pocztą w terminie 7 dni międzynarodowe zaświadczenia ADR wydane przez Marszałka Województwa, ważne przez 5 lat.

Należność prosimy wpłacać przelewem 14 dni przed uzgodnionym terminem szkolenia na konto „TJR” EUROCENTRUM SZKOLEŃ I BADAŃ AGATA DEMIDZIUK w BZWBK Nr rach. 12 1090 1900 0000 0001 2980 1110  (z  dopiskiem na przelewie „ADR-Kierowcy")

ZGŁOSZENIA:                                                                                                                                                        Zgłoszenia należy dokonywać (najpóźniej na 14 dni przed uzgodnionym terminem szkolenia) na adres: „TJR” EUROCENTRUM SZKOLEŃ I BADAŃ AGATA DEMIDZIUK w Gorzowie Wlkp. ul. 9 Maja Nr 60 , lok. 8 
(pocztą lub e-mailem: biuro@tjr.com.pl) wysyłając wypełnioną kartę zgłoszenia zTU POBIERZ ZGŁOSZENIE6
UWAGI: 
Szczegółowy program zajęć uczestnicy otrzymają na miejscu.

Na egzamin należy dostarczyć wyraźną, aktualną i kolorową fotografię o wymiarach 3,5 cm × 4,5 cm, przedstawiającą kierowcę bez nakrycia głowy i okularów z ciemnymi szkłami w taki sposób, aby ukazywała głowę w pozycji lewego półprofilu z widocznym lewym uchem, z zachowaniem równomiernego oświetlenia twarzy. Kierowca z wrodzonymi lub nabytymi wadami wzroku może zamieścić fotografię przedstawiającą go w okularach z ciemnymi szkłami, a kierowca noszący nakrycie głowy zgodnie z zasadami swojego wyznania – fotografię przedstawiającą go z nakryciem głowy, pod warunkiem że fotografia taka jest zamieszczona w dokumencie potwierdzającym jego tożsamość.


Zapraszamy do uczestnictwa !
INFORMACJE  DODATKOWE  I  UZGODNIENIA:
       tel. 602 445 356   ;    e-mail: biuro@tjr.com.pl