Partnerzy


adr_150.jpg  
tl_logo_150.jpg  
  
       logo_polonez20.jpg  
 
   
 
Drukuj
tjr_logo.jpg
zaprasza na 

KURSY ADR DLA KIEROWCÓW

w grupach 4 osobowych z indywidualnym tokiem nauczania


TERMINY:
 
19-22    marzec 2015r
11-14 czerwiec 2015r.
10-13 wrzesień 2015r.
     3-6  grudzień  2015r.
  

lub 4 dni wg uzgodnień z Zleceniodawcami, z min. 14-to dniowym wyprzedzeniem

ADRESACI:
                                                                                                                                                              
Kierowcy przewożący towary niebezpieczne i spedytorzy (warunek: ukończone 21 lat oraz spełnianie wymagań określonych w przepisach prawa o ruchu drogowym i o transporcie drogowym w stosunku do kierowców wykonujących przewóz drogowy)  -  w grupach 4 osobowych (indywidualny tok nauczania).

CEL I ZAKRES:
Uzyskanie wiedzy w zakresie przepisów Umowy Europejskiej ADR 2015 - 2017 oraz praktyczne posługiwanie się tą wiedzą pod kątem egzaminu państwowego na międzynarodowe uprawnienia do przewozu towarów niebezpiecznych

PROWADZĄCY:                                                                                                                                                         Doradcy ADR z wieloletnim doświadczeniem dydaktycznym

MIEJSCE:                                                                                                                                                                     
GORZÓW - TJR Eurocentrum Szkoleń i Badań, ul. 9 Maja 60 lok. 8
lub u Zleceniodawcy 
 

CZAS:                                                                                                                                                                                    4 dni (min. 25 godz.) uzgodnione z Zleceniodawcą ,
lub od godz. 17.00 w czwartek – do godz. 15.00 w niedzielę, wraz z egzaminem państwowym
(min.25 godz.)

KOSZT:                                                                                                                                                                           Koszt udziału w szkoleniu podstawowym650 zł/os. (wpłaty przelewem 14 dni przed terminem szkolenia lub gotówką w dniu rozpoczęcia szkolenia ).  W cenie zapewniamy materiały szkoleniowe, kawę, herbatę oraz egzamin państwowy.  Opłata dodatkowa za wydanie zaświadczenia ADR przez Urząd Marszałkowski w Zielonej Górze wynosi  50 zł/os. Uczestnicy po zdanym egzaminie otrzymają pocztą w terminie 7 dni międzynarodowe zaświadczenia ADR wydane przez Marszałka Województwa, ważne przez 5 lat.

Należność prosimy wpłacać przelewem 14 dni przed uzgodnionym terminem szkolenia na konto „TJR” EUROCENTRUM SZKOLEŃ I BADAŃ AGATA DEMIDZIUK w BZWBK Nr rach. 12 1090 1900 0000 0001 2980 1110  (z  dopiskiem na przelewie „ADR-Kierowcy")

ZGŁOSZENIA:                                                                                                                                                        Zgłoszenia należy dokonywać (najpóźniej na 14 dni przed uzgodnionym terminem szkolenia) na adres: „TJR” EUROCENTRUM SZKOLEŃ I BADAŃ AGATA DEMIDZIUK w Gorzowie Wlkp. ul. 9 Maja Nr 60 , lok. 8 
(pocztą lub e-mailem: biuro@tjr.com.pl) wysyłając wypełnioną kartę zgłoszenia zTU pobierz zgłoszenie5   
UWAGI: 
Szczegółowy program zajęć uczestnicy otrzymają na miejscu.

Na egzamin należy dostarczyć wyraźną, aktualną i kolorową fotografię o wymiarach 3,5 cm × 4,5 cm, przedstawiającą kierowcę bez nakrycia głowy i okularów z ciemnymi szkłami w taki sposób, aby ukazywała głowę w pozycji lewego półprofilu z widocznym lewym uchem, z zachowaniem równomiernego oświetlenia twarzy. Kierowca z wrodzonymi lub nabytymi wadami wzroku może zamieścić fotografię przedstawiającą go w okularach z ciemnymi szkłami, a kierowca noszący nakrycie głowy zgodnie z zasadami swojego wyznania – fotografię przedstawiającą go z nakryciem głowy, pod warunkiem że fotografia taka jest zamieszczona w dokumencie potwierdzającym jego tożsamość.


Zapraszamy do uczestnictwa !
INFORMACJE  DODATKOWE  I  UZGODNIENIA:
       tel. 602 445 356   ;    e-mail: biuro@tjr.com.pl